Profesjonalizm

kodeks postępowania etycznego

Dbamy o budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej wokół wspólnego systemu uniwersalnych wartości, stworzenie kręgosłupa wartości organizacji takich jak uczciwość, sumienność, przejrzystość, rzetelność wobec naszych współpracowników i klientów.

Chcemy, aby profesjonalizm był nieodłączną cechą podejmowanych działań, a skuteczna komunikacja, oparta o zaufanie i wiedzę gwarantem ich pomyślności.

I. Zasady ogólne

1. Kodeks Etyczny zwany dalej Kodeksem, obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników.
2. Support Pharm zobowiązuje się do kształtowania relacji w oparciu o wartości wynikające z kodeksu oraz do propagowania zasad w nim określonych.
3. Etyczne zasady określone w Kodeksie wynikają ze strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska.
4. Pracownicy i Współpracownicy przestrzegają przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie, w którym podejmują swoją działalność.

II. Support Pharm a Pracownicy i Współpracownicy

1. Support Pharm dba o realizację zasady równego traktowania w stosunku do swoich pracowników i współpracowników, nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną.
2. Firma oczekuje od pracowników i współpracowników zaangażowania, uczciwego wywiązywania się z obowiązków, za to zapewnia godziwe i terminowo wypłacane wynagrodzenie i właściwe warunki pracy. Jednocześnie wspiera rozwój i możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń .
3. Support Pharm dąży do jak najlepszej komunikacji z każdym pracownikiem i współpracownikiem, zapewniając możliwości zgłaszania wniosków i uwag.

III. Support Pharm a Klienci, Partnerzy i Kontrahenci

1. Support Pharm dba o zachowanie dobrych stosunków z klientami, partnerami i kontrahentami, wierząc, że te relacje powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, a wszelkie informacje nabyte w trakcie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu winny być traktowane, jako poufne.
2. Support Pharm rzetelnie reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec Klientów, Partnerów i Kontrahentów.

IV. Support Pharm a uczestnicy procesów rekrutacyjnych

1. Pracownicy i współpracownicy Support Pharm w prowadzonych procesach rekrutacyjnych realizują zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne.
2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani w szczególności do zachowania pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
3. Skupiając się na rzetelnej i kompleksowej informacji przekazywanej uczestnikom procesu rekrutacyjnego dotyczącej oferty, wymagań oraz przebiegu procesu, prowadzący procesy rekrutacyjne skutecznie doradzają i wskazują potencjalne kierunki rozwoju.
4. Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani są do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności.

V. Support Pharm a inne podmioty świadczące podobne usługi

1. Support Pharm uczciwie współzawodniczy z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
2. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.
3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.
4. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

VI. Support Pharm a relacje z władzami i lokalnymi społecznościami

1. Support Pharm będzie brała pod uwagę interesy całego otoczenia, uwzględniając interes krajowy i lokalny.
2. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.
3. W ramach działalności Support Pharm będzie wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

VII. Support Pharm a środowisko naturalne

1. Support Pharm w swojej działalności kieruje się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
2. Firma zobowiązuje się dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

VIII. Support Pharm a wdrożenie kodeksu etycznego

1. Obowiązujące w firmie standardy etyczne są powszechne i dotyczą całej firmy oraz jej otoczenia.
2. Wdrażanie Kodeksu jest połączone z monitorowaniem przestrzegania wdrażania programu etycznego, a stosowanie Kodeksu jest efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad.
3. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.
4. Celem wdrożenia kodeksu etycznego jest stworzenie korzystnego klimatu pracy oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.